Bibliografia prac naukowych

  Włodzimierza Wójcika

  1965

 1. [rec: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego]. "Ruch Literacki", z. 1.
 2. [rec: Zeszyty Naukowe WSP w Krakowie]. "Ruch Literacki", z. 2.
 3. [rec. Biuletyn Polonistyczny]. "Ruch Literacki", z. 5.
 4. Bohater w obcym świecie (szkic o "trzeciej" poetyce "Hrabiego Emila" Zofii Nałkowskiej). "Ruch Literacki", z. 2, s. 209-220.

  1967

 5. Poglądy literackie Zofii Nałkowskiej. "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN - oddział w Krakowie". T. 5. Wrocław-Warszawa-Kraków, s. 59-103.
 6. Praca Nałkowskiej nad powieściami w świetle "Dzienników". "Pamietnik Literacki", z. 2, s. 555-576.

  1968

 7. W kręgu problemów "internacjonalnych" ("Choucas" Zofii Nałkowskiej). "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie". Kraków, s. 21-39.

  1969

 8. Zofia Nałkowska o "wielkiej sprawie". W: Literatura polska wobec idei rewolucyjnych XX wieku. Red. J. Olędzki. Warszawa, s. 37-44.

  1970

 9. Zofia Nałkowska o mitach politycznych II Rzeczypospolitej. "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej Polskiej Akademii Nauk". Oddział w Krakowie. T. 8. Wrocław-Warszawa-Kraków, s. 115-172.

  1971

 10. Wstęp. W: Z. Nałkowska: Granica. Wstęp i oprac. ... Wrocław, s. III-XCV. [BN I 204].
 11. Młoda Nałkowska i "świat książek". "Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej" [Kraków], nr 1-2, s. 47-66.
 12. O "Granicy" Zofii Nałkowskiej. Kraków, s. 34, 2 nlb. [Seria: Nauka dla Wszystkich, nr 144]

  1972

 13. Opowiadania Tadeusza Borowskiego. Warszawa, s. 141, 3 nlb. [Seria: Biblioteka Analiz Literackich, nr 39]. Rec.: R. Lubas: Borowski w "Bibliotece Analiz Literackich". "Polonistyka" 1973, nr 6.
 14. Psychologizm, realizm, polityka - Zofia Nałkowska. W: Prozaicy dwudziestolecia międzywojennego. Sylwetki. Red. B. Faron. Warszawa, s. 443-473.

  1973

 15. Zofia Nałkowska. Warszawa, s. 432, 4 nlb. Rec.: J. Iwaszkiewicz: Nałkowska. "Życie Warszawy" 1974, nr 65. - G. Traczyk: Otwartość. "Twórczość" 1974, nr 6. - J. Marx: Książka o Nałkowskiej. "Życie Literackie" 1974, nr 37. - S. Kończak: Monografia twórczości Zofii Nałkowskiej. "Polonistyka" 1975, nr 2.
 16. Twórczość Romana Jaworskiego w opiniach krytyki literackiej. W: Z dziejów kultury i literatury Ziemi Przemyskiej. Przemyśl, s. 101-112.

  1975

 17. Dzieło pisarskiej dojrzałości - "Granica". W: Literatura polska w szkole średniej. Red. F. Bielak i S. Grzeszczuk. Warszawa, s. 379-404.
 18. Uwagi o kompozycji powieści Zofii Nałkowskiej. "Prace Humanistyczne Rzeszowskiego Towarzystwa Naukowego". R. IV, seria I. Rzeszów, s. 177-211.

  1976

 19. Drozdowski o Polsce i dylematach polskości. "Poezja", nr 7-8, s. 89-98.

  1978

 20. Nadzieje i złudzenia. Legenda Piłsudskiego w polskiej literaturze międzywojennej. Katowice, s. 198, 2 nlb. Rec.: Rocznik Literacki 1978. - "Nowe Książki" 1979, nr 4. - K. Januszkiewicz: Gdy historia świeci nieobecnością. "Odra" 1980, nr 4. - J. M. Majchrowski: "Ruch Literacki" 1981, nr 1.
 21. Problematyka ideowo-artystyczna "Kordiana i chama" Leona Kruczkowskiego. "Zaranie Śląskie", z. 1, s. 48-86.

  1979

 22. W kręgu psychologizmu, realizmu i polityki - Zofia Nałkowska. "Polonistyka", nr 4, s. 257-263.
 23. Ignacego Fika kryteria ocen literatury. "Poglądy", nr 22, s. 16-17.

  1980

 24. Droga twórcza Leona Kruczkowskiego. W: Leon Kruczkowski (1900-1962). Sosnowiec, s. 3-12.

  1981

 25. Mitotwórca i mitoburca. Z zagadnień twórczości Andrzeja Struga. W: Proza Andrzeja Struga. Studia. Red. T. Bujnicki i S. Gębala. Warszawa-Katowice-Kraków, s. 71-84.
 26. Estetyzm, realizm, polityka. Studia i szkice o literaturze polskiej XX wieku. Katowice, s. 322, 2 nlb.

  1982

 27. Legenda Piłsudskiego w twórczości skamandrytów. W: Skamander. T. 2: Studia z zagadnień poetyki i socjologii form poetyckich. Red. I. Opacki, Katowice, s. 136-155.

  1983

 28. Le rayonnement des letres françaises. Zofia Nałkowska et le roman français. W: Le renouvellement des techniques dans la litterature française 1920-1940. Red. A. Abłamowicz. Katowice, s. 167-176.
 29. Tadeusz Kościuszko w historii oraz legendzie literackiej i artystycznej. W: Tadeusz Kościuszko. Sosnowiec, s. 6-14.

  1986

 30. Paryskie "przystanki" Balińskiego. W: Wśród poetów współczesnych. Studia i szkice. Red. W. Wójcik. Katowice, s. 53-81.
 31. Paryskie przystanki Kazimierza Wierzyńskiego. W: Skamander. T. 5: Studia o twórczości Kazimierza Wierzyńskiego. Red. I. Opacki, współudz. R. Cudak, Katowice, s. 92-113.
 32. Maska Konrada i Króla-Ducha. W kręgu mitów niepodległościowych. W: Między literaturą a historią. Z tradycji idei niepodległościowych w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Red. E. Łoch. Lublin, s. 232-245.

  1987

 33. Legenda Piłsudskiego w polskiej literaturze międzywojennej. Katowice, s. 263, 1 nlb. Rec.: (dk): Warto przeczytać. "Trybuna Ludu" 1987, nr 56. - S. Derda: Od legendy do rzeczywistości. "Tak i Nie" 1987, nr 23. - M. Kisiel: Piłsudski i mitotwórcy. "Życie Literackie" 1987, nr 20. - (mr) [M. Rykowski]: "Fakty" 1987, nr 19. - J. Kajtoch: "On" i literatura polska. "Gazeta Krakowska" 1988, nr 206.
 34. Lechoń w Paryżu i o Paryżu. W: Poezja i nostalgia. Studia i szkice o literaturze polskiej na obczyźnie. Red. W. Wójcik. Katowice, s. 57-78.
 35. O "Dziennikach Stanisława Balińskiego (szkic materiałowy). W: Poezja i nostalgia... [zob. poz. 34], s. 79-100.
 36. W kręgu tradycjonalizmu i nowatorstwa - "Granica" Zofii Nałkowskiej. W: Arcydzieła literatury polskiej. Interpretacje. Red. S. Grzeszczuk, A. Niewolak-Krzywda. T. 1. Rzeszów, s. 193-212.
 37. Romantyczny portret Piłsudskiego w literaturze Młodej Polski. W: Dziedzictwo romantyczne w literaturze polskiej do 1918 roku. Red. E. Łoch. Lublin, s. 255-269.
 38. Rozwój i osiagniecia prozy narracyjnej w katowickim środowisku literackim. Katowice, s. 13, 3 nlb. [Seria: Wszechnica Muzeum Śląskiego].
 39. Z doświadczeń realizmu socjalistycznego we literaturze Polski Ludowej. W: Socialni realizem v slovenskem jeziku, knjiżevnosti in kulturi. Mednarodni simpozij v Ljubljani od 26 do 28 junija 1985. Ljubljana, s. 335-440.

  1988

 40. Przyjaźnie poetyckie: Słonimski - Baliński. W: Skamander. T. 6: Studia o twórczości Antoniego Słonimskiego. Red. I. Opacki, współudz. A. Węgrzniak. Katowice, s. 184-204.
 41. Dialog biegunów. Kilka uwag o twórczości literackiej Marii Kuncewiczowej. W: W stronę Kuncewiczowej... Studia i szkice. Red. W. Wójcik. Katowice, s. 7-18.

  1989

 42. Józef Piłsudski. W: Życiorysy historyczne, literackie i legendarne. Seria 2. Red. Z. Stefanowska i J. Tazbir. Warszawa, s. 303-346.

  1990

 43. Paryska "waliza" Józefa Wittlina. W: Studia o twórczości Józefa Wittlina. Red. I. Opacki. Katowice, s. 94-112.
 44. Powroty okrutnego czasu. Z problemów twórczości Zofii Romanowiczowej. W: Świadectwa i powroty nieludzkiego czasu. Materiały konferencji naukowej poświęconej martyrologii lat II wojny światowej w literaturze. Red. J. Święch. Lublin, s. 139-149.

  1991

 45. W pejzażu ojczyzny i obczyzny. Uwagi o twórczości Zofii Romanowiczowej. W: W pejzażu ojczyzny i obczyzny. Studia i szkice o literaturze polskiej XX wieku. Red. W. Wójcik. Katowice, s. 56-69.
 46. Pisarstwo Marii Kuncewiczowej jako "dziennik podróży". W: Dziennik, pamiętnik, notatnik literacki. Studia i szkice o piśmiennictwie polskim XX wieku. Red. W. Wójcik. Katowice, s. 7-17.

  1992

 47. W stronę Sienieżyc. Mit kresów w twórczości Stanisława Balińskiego. W: Wilno i wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu kultur. Materiały I Międzynarodowej Konferencji. Białystok, 21-24 września 1989. T. 4: Literatura i język. Red. E. Feliksiak. Białystok, s. 351-370.

  1993

 48. Wśród poetów polskich lat osiemdziesiątych. "FA-art", nr 2-3, s. 180-183.

  1994

 49. Nałkowska o plotce, plotka o Nałkowskiej. W: Plotka. Wybór materiałów z VI Konferencji Pracowników Naukowych i Studentów Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu] Śląskiego]. Red. K. Uniłowski i C. K. Kęder. Katowice, s. 93-100.

  1995

 50. Słowo wstępne. W: Między Kadenem a Andrzejewskim. W kręgu powieści polskiej XX wieku. Studia i szkice. Red. W. Wójcik, przy współudz. B. Gutkowskiej. Katowice, s. 7-8.
 51. Zofii Nałkowskiej refleksje o starości. W: Starość. Wybór materiałów z VII Konferencji Pracowników Naukowych i Studentów Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu] Śląskiego]. Red. A. Nawarecki i A. Dziadek. Katowice, s. 83-90.
 52. Smutna Wigilia 1939 r. U Lechonia (paryski przystanek skamandrytów czasów wojny). W: Polskie środowisko twórcze na emigracji we Francji: wrzesień 1939 - czerwiec 1940. Red. M. Tymowski. Warszawa, s. 111-121.
 53. Skamandryci i inni nad Sekwaną. Szkice historycznoliterackie. Katowice, s. 186, 2 nlb. Rec.: P. Majerski: Z Paryżem w sercu i w literaturze. "Śląsk" 1996, nr 3.

  1996

 54. "Gorące" liryki Mieczysława Jastruna. W: Październik '56. Odwilż i przełom w życiu literackim i kulturalnym Polski (Materiały ogólnopolskiej sesji naukowej. Rzeszów, 23-25 września 1996 roku).
 55. Red. A. Kulawik. Kraków, s. 131-138.
 56. Leopold Staff o Dantem. W: Po Dantem. Wybór materiałów z VIII Konferencji Pracowników Naukowych i Studentów Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej U[niwersytetu] Ś[ląskiego]. Red. J. Olejniczak. Katowice, s. 98-105.
 57. Pisarz i Komendant. Literacka legenda Piłsudskiego. Katowice, s. 28. Rec.: J. Gałuszka: Legendotwórcy Marszałka. "Śląsk" 1996, nr 11.
 58. Rola przysłów i porzekadeł polskich, a także cytatów i aluzji w prozie narracyjnej Zofii Romanowiczowej. W: "Język Artystyczny". T. 10. Red. D. Ostaszewska i E. Sławkowa. Katowice, s. 61-74.
 59. Słowo wstępne (Od "odwilży" do przełomu październikowego). W: Przełomy: rok 1956. Studia i szkice o polskiej literaturze współczesnej. Red. W. Wójcik, przy współudz. M. Kisiela. Katowice, s. 7-13.
 60. "Wiklina" zwiastująca wiosnę. Krótki szkic o Staffie. W: Przełomy: rok 1956. Studia i szkice o polskiej literaturze współczesnej. Red. W. Wójcik, przy współudz. M. Kisiela. Katowice, s. 91-102.
 61. Zegadłowicz po latach. "Śląsk", nr 4.

  1997

 62. W pejzażach Jana Pierzchały. W: Śląsk inaczej. Materiały I sesji śląskoznawczej Pracowników Naukowych i Studentów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Katowice, 25 kwietnia 1996. Red. T. Głogowski i M. Kisiel. Katowice, s. 64-75.
 63. Zegadłowicz po latach. Andrychów, s. 14, 6 nlb. [Seria: Biblioteka Szperacza, t. 1]. Rec.: (m) [M. Kisiel]: [bt.]. "Śląsk" 1997, nr 10.

  1998

 64. "Oko" i "okno" w mikropowieści Zofii Romanowiczowej "Łagodne oko błękitu". W: ...przez oko, przez okno.... Wybór materiałów z IX Wspólnej Konferencji Pracowników Naukowych i Studentów. Red. M. Tramer, W. Bojda, A. Bąk. Katowice, s. 48-55.
 65. Słowo wstępne [Współautor: M. Kisiel]. W: Słowo za słowo. Szkice o twórczości Tadeusza Różewicza. Red. M. Kisiel i W. Wójcik. Katowice, s. 7. [Seria: Obrazy literatury XX wieku, t. 1].
 66. Tasso w oczach Teofila Lenartowicza. W: Z ducha Tassa. Księga pamiątkowa sesji naukowej w czterechsetlecie śmierci pisarza (1544-1595). Red. R. Ocieczek, przy współudz. B. Mazurkowej. Katowice, s. 327-337.

  1999

 67. Józef Piłsudski w legendzie literackiej. Kielce, s. 40. [Seria: Spotkania z literaturą, nr 25]. Rec.: T. Głogowski: Legenda Marszałka. "Śląsk" 2000, nr 4.
 68. Laudatio. W: Tadeusz Różewicz. Doctor honoris causa Universitatis Silesiensis. Oprac. M. Kisiel, D. Rott, W. Wójcik. Katowice, s. 5-11.
 69. I wojna światowa w oczach Zofii Nałkowskiej. W: Pierwsza wojna światowa w literaturze polskiej i obcej. Wybrane zagadnienia. Red. E. Łoch i K. Stępnik. Lublin, s. 189-195.
 70. Pochwała Tadeusza Różewicza. "Śląsk", nr 3, s. 34-35.
 71. Poetyckie przyjaźnie: Różewicz - Staff. "Śląsk", nr 1, s. 18-20.
 72. Spotkania z Janem Twardowskim. "Śląsk", nr 6, s. 58-59.
 73. Staff i Różewicz. Studia historycznoliterackie. Katowice, s. 96. [Seria: Obrazy literatury XX wieku, t. 2]. Rec.: B. Szałasta-Rogowska: Staff i Różewicz - fascynacje portyckie. "Ślask" 1999, nr 7. - P. Majerski: Przyjaźń poetów. "Akant" 1999, nr 10. - Z. Andres: [bt.]. "Ruch Literacki" 2000, nr 3.

  2000

 74. Hałdy i ludzie. W: Nowy Śląsk. Materiały IV sesji śląskoznawczej Pracowników Naukowych, Studentów i Gości Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Katowice, 5-6 maja 1999. Red. T. M. Głogowski i M. Kisiel. Katowice, s. 34-43.
 75. Odejście z raju dzieciństwa. O wierszu Tadeusza Różewicza "Kasztan". W: Liryka polska XX wieku. Analizy i interpretacje. Seria 2. Red. W. Wójcik, przy współudz. D. Opackiej-Walasek. Katowice, s. 82-92.
 76. Różewicz i Norwid. Myśli, zdania, uwagi. W: Światy Tadeusza Różewicza. Materiały konferencji naukowej pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Ślaskiego. Katowice, 28 kwietnia 1999 roku. [Red. M. Kisiel i W. Wójcik]. Katowice, s. 58-67. [Seria: Obrazy literatury XX wieku, t. 3].
 77. Słowo wstępne. W: Liryka polska XX wieku. Analizy i interpretacje. Seria 2. Red. W. Wójcik, przy współudz. D. Opackiej-Walasek. Katowice, s. 7.
 78. Słowo wstępne [Współautor: M. Kisiel]. W: Światy Tadeusza Różewicza. Materiały konferencji naukowej pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Ślaskiego. Katowice, 28 kwietnia 1999 roku. [Red. M. Kisiel i W. Wójcik]. Katowice, s. 7-8. [Seria: Obrazy literatury XX wieku, t. 3].
 79. W Polsce i na obczyźnie. O twórczości Zofii Romanowiczowej. Katowice, s. 72. [Seria: Obrazy literatury XX wieku, t. 5]. Rec.: P. Majerski: Powrót do Romanowiczowej. "Nowe Książki" 2001, nr 1. - P. Majerski: Nad Wisłą, nad Sekwaną. "Kurier Literacki" [dod. "Kuriera Miejskiego", Sosnowiec] 2001, nr 3.

  2001

 80. W kręgu prozy. W: Okolica najbliższa. Szkice do portretu Wilhelma Szewczyka. Red. S. Krawczyk. Czerwionka-Leszczyny, s. 45-55.

  2002

 81. "Najbliższe ojczyzny" Stanisława Krawczyka. W: Destruktor symbolu. Szkice o twórczości Stanisława Krawczyka. Red. P. Majerski. Czerwionka-Leszczyny, s. 7-14.

Opracowała

Joanna Kisielowa